UVID U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

 

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) Autoklub Pazin objavljuje financijske izvještaje s izvješćem neovisnog revizora za 2018. godinu.

Sadržaj:

- Izjava o odgovornosti tajnika

- Izvješće neovisnog revizora

- Financijski izvještaji

     - Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01 - 31.12.2018.

     - Bilanca na dan 31.12.2018.

     - Bilješke uz financijske izvještaje

PREUZMI IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU


 

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.) Autoklub Pazin objavljuje financijske izvještaje zajedno s izvješćem neovisnog revizora za 2017. godinu.

Sadržaj: 

- Izjava o odgovornosti tajnika

- Izvješće neovisnog revizora

- Financijski izvještaji:

- Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01. do 31.12. 2017. godine

- Bilanca na dan 31.12.2017.

- Bilješke uz financijske izvještaje

PREUZMI IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU


 

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN121/14.) Autoklub Pazin objavljuje financijske izvještaje zajedno s izvješćem neovisnog revizora za 2016. godinu.

- Izjava o odgovornosti tajnika

- Izvješće neovisnog revizora

- Financijski izvještaji:

  -Izvještaj o prihodima i rashodima od 01. Siječnja do 31. Prosinca 2016. godine

 - Bilanca na dan 31. Prosinca 2016. godine

 - Bilješke uz financijske izvještaje

preuzmi izvješće za 2016. godinu


 

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ( NN 121/14.) Autoklub Pazin objavljuje financijske izvještaje zajedno s izvješćem neovisnog revizora za 2015. godinu.

- IZJAVA ODGOVORNOSTI ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

- IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI AUTOKLUBA PAZIN

- BILANCA

- IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

- BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2015. GODINE

preuzmi izvješće za 2015. godinu